<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8847578164091042709\x26blogName\x3dtrai+tim+co+don\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://thuhuongvatinhban.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://thuhuongvatinhban.blogspot.com/\x26vt\x3d8829276569830267867', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
I/TINH YEU LA GI ?
Em cũng không biết nữa,Em chỉ biết rằng có một người đã làm em phải nhớ, có một người mang đến cho em những niềm vui, sự bình yên, chia sẻ với em khi em buồn và luôn ở bên cạnh em trong những lúc khó khăn nhất ... người đó chính là anh ! Em không biết đó có phải là Tình Yêu hay không ? em chỉ biết rằng em rất mong có anh ở bên cạnh, với EM anh LÀ TẤT CẢ ! anh yêu! . anh à! Giờ đây mình em trong căn phòng trống này, em cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo vô cùng. anh có biết em nhớ anh rất nhiều không ?
CHA\.... NGON QUA ANH DANG AN GI DO ?????

CAM HOA THOI XIN DUNG TUM TOC CUA TOI . HIC HIC ...


NHUNG HINH ANH NGO NGHINH !!
TRAI VIET VAN DAM DANG !!