<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8847578164091042709\x26blogName\x3dtrai+tim+co+don\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://thuhuongvatinhban.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://thuhuongvatinhban.blogspot.com/\x26vt\x3d8829276569830267867', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


Người Hạnh Phúc nhất là người được sống dưới mái nhà được lợp lên bằng Tình yêu của người "Cha và Mẹ" đã sinh ra mình. Hãy tận hưởng và vui vẽ với những gì mà bạn hiện có, nhưng cũng đừng quên đem lại niềm vui cho những người ở bên bạn nhé .Bạn hãy mỉm cười khi nhận thấy một ánh mắt trao về phía mình ,đừng nói câu khi thấy một người con gái đang nhìn bạn .Bạn nhé !