<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8847578164091042709\x26blogName\x3dtrai+tim+co+don\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://thuhuongvatinhban.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://thuhuongvatinhban.blogspot.com/\x26vt\x3d8829276569830267867', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Giá như những lúc ngồi bên em thời gian kéo dài mãi mãi . Giá như anh có thể bước vào tâm trí em . Giá như anh có thể ghi rõ nhớ hình ảnh em vào tâm trí .Giá như anh sẽ mơ về em hằng em. Giá như anh biết em đang nghĩ gì về anh . Giá như có em ở đây lúc này . Giá như em là con mắt phải anh là con mắt trái thì chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau mà không có ánh mắt thứ 3 .Giá như thời gian là 1 buổi hoàng hôn em là mặt trời còn anh sẽ là biển rộng . Giá như anh không bao giờ hoài nghi về những câu chuyện cổ tích hoàng tử lấy vợ còn công chúa lấy chồng sẽ chỉ có những đứa trẻ dắt nhau qua những cánh đồng cỏ nội . Giá như chúng ta hiểu nhau nhiều hơn chúng ta cũng biết rằng mọi dòng sông đều đó ra biển cả nhưng không phải dòng sông nào cũng sâu và cạn như nhau . Và giá như anh có thể biến mới cảm xúc thành lời