<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8847578164091042709\x26blogName\x3dtrai+tim+co+don\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://thuhuongvatinhban.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://thuhuongvatinhban.blogspot.com/\x26vt\x3d8829276569830267867', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


Thời gian trôi đi nhanh quá, nhớ ngày nào tôi còn lang thang trên những cánh đồng, tưởng chừng không còn lối thoát! Tôi tưởng chừng như đời mình đã đứng trước bờ vực thảm, và một hôm tình cờ tôi được gặp anh, Và tình yêu của tôi và anhbắt đầu từ đó, từ những ngày cùng nhau đi dạo trên những con đường dài, cùng nhau đi thăm những nơi mà bây giờ cũng như mãi sau sẽ không bao giờ quên trong trí ức của tôi.Tất cả mọi khó khăn hiện tại đã đến với nhau, cũng được một thời gian dài dù rằng có những lúc Tôi khiến anhrơi lệ nhưng mà tôi vẫn muốn gào thét với thế gian này rằng.anhYêu Ơi!em xin lỗi vì những lúc làm anh tổn thương nhưngem vẫn nguyện một lời thề rằng suốt đời suốt kiếp này em sẽ chỉ yêu mình anhvà sẽ theo anh đến hết cả kiếp này!