<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8847578164091042709\x26blogName\x3dtrai+tim+co+don\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://thuhuongvatinhban.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://thuhuongvatinhban.blogspot.com/\x26vt\x3d8829276569830267867', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

...:::Tháng năm có thể làm phai mờ những kỷ niệm nhưng em có thể khẳng đinh rằng những kỷ niệm về anh sẽ mãi là những báu vật trong trái tim em .. Em sẽ luôn bảo giữ nó ,,,bóng dáng của anh đã , đang , và sẽ mãi mãi trong trái tim em ,,,mãi mãi ko bao giờ mất đi .. mãi mãi ko bao giờ phai mờ ...tình yêu có thể chứa đựng nhiều yêu thương và cả những đau khổ nhưng em không bao giờ hối hận vì đã dành tình yêu của em cho anh :::...